Ραφήνα
banner image
Ραφήνα {noPicture}


ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μετά τις σημαντικές επιπτώσεις που είχαν οι πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή, παρουσιάστηκε η ανάγκη  μίας λεπτομερούς υψομετρικής αποτύπωσης των πρανών της περιοχής της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένος Ραφήνας . Η κλίμακα της αποτύπωσης είναι 1:500 και ως περιοχή μελέτης ορίστηκε όλο το παραλιακό μέτωπο από το λιμένα Ραφήνας έως και το Κόκκινο Λιμανάκι και εντός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης (ΧΛΖ).

Ολόκληρη η περιοχή μελέτης αποτελείται από κόλπους και κολπίσκους, με μικρές παραλίες και βραχώδεις ακτές που στα δυτικά τους βρίσκονται απότομα σε κλίση και μεγάλα σε υψόμετρο και έκταση πρανή.

Η μορφολογία του προς αποτύπωση αντικειμένου (απόκρημνες πλαγιές, εναλλαγή κλίσεων, αρνητικές κλίσεις, δυσπρόσιτα σημεία)  κατέστησε αναγκαία τη εφαρμογή διαφόρων μεθόδων αποτύπωσης σε συνδυασμό με τις κλασσικές, συμβατικές μεθόδους (GPS,Total Stanion).  

Έτσι, αποτυπώσεις έγιναν με χρήση σταθερού Σαρωτή Laser (Terrestrial Laser Scanner) , κυρίως στην περιοχή του Λιμένα, με χρήση φορητού σαρωτή Laser χειρός (Handheld Laser Scanner)  αλλά και μέσω της φωτογραμμετρικής μεθόδου με χρήση UAV στο υπόλοιπο και μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης. 

Laser Scanner
Για την αποτύπωση των πρανών  στην περιοχή του Λιμένα το Laser Scanner τοποθετήθηκε σε διαφορετικά σημεία ώστε να καλύπτεται πλήρως το σύνολο της περιοχής. Αποτέλεσμα των σαρώσεων ήταν πολλαπλά νέφη σημείων τα οποία είχαν επικαλυπτόμενα μεταξύ τους τμήματα. Στη συνέχεια με τη χρήση του γεωδαιτικού σταθμού αποτυπώθηκαν χαρακτηριστικά σημεία στο σύνολο της επιφάνειας των πρανών ώστε όλα τα νέφη σημείων να ενωθούν σε ένα ενιαίο νέφος στο οποίο εμπεριέχεται όλη η απαραίτητη πληροφορία. 


Handheld Laser Scanner
Στο Κόκκινο Λιμανάκι κατά την περίοδο των μετρήσεων υπήρχαν στα πρανή καμένα  δέντρα που θα δυσκόλευαν την αποτύπωση με το drone, καθώς θα έκρυβαν το έδαφος. Αντίστοιχα οι κορμοί των δέντρων  θα δημιουργούσαν σκιές στην αποτύπωση με το σταθερό Laser Scanner, το οποίο θα έπρεπε να στηθεί σε πάρα πολλές στάσεις για να αποτυπώσει ωφέλιμη πληροφορία, κι έτσι η μετέπειτα επεξεργασία του θα ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη. Έτσι επιλέχθηκε για την αποτύπωση στα χαμηλά μέρη των πρανών και την παραλία η χρήση φορητού Laser Scanner χειρός (Handheld Laser Scanner) το οποίο και αποτυπώνει με πολλή μεγάλη ακρίβεια και πολύ γρήγορα, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να αποτυπώνει μετακινούμενος εντός του θέματος, ξεπερνώντας έτσι τα εμπόδια που θα δημιουργούσε η χρήση ενός σταθερού scanner.

Drone Photogrammetry
Στις περιοχές ενδιάμεσα από το Λιμένα Ραφήνας και το Κόκκινο Λιμανάκι, όπου τα πρανή δεν καλύπτονταν από κατασκευές και δέντρα πραγματοποιήθηκε φωτογράφηση με drone με ταυτόχρονη αποτύπωση φωτοσταθερών σημείων. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ορθοφωτοχάρτης της περιοχής και ψηφιακό μοντέλο εδάφους στο οποίο εμπεριέχεται το σύνολο της υψομετρικής πληροφορίας σε υψηλή ανάλυση. Η συνολική έκταση της περιοχής που αποτυπώθηκε ήταν 70 στρ.  Το πεδίο παρουσίαζε έντονες κλίσεις ενώ το μέσο , μέγιστο υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας έφτανε έως και 25-30 μ.

 

Πίσω