Χαρτογράφηση Κάλυψης Βυθού από Ποσειδωνία
banner image
Χαρτογράφηση Κάλυψης Βυθού από Ποσειδωνία
Η χρήση εξειδικευμένου ηχοβολιστικού, το οποίο μπορεί να αναλύει την ένταση της επιστροφής του ήχου στη στήλη του νερού, μας δίνει τη δυνατότητα της ανίχνευσης της ύπαρξης ποσειδωνίας στο βυθό και τον ακριβέστερο προσδιορισμό του πραγματικού βυθού.

Τα δεδομένα της βυθομέτρησης αναλύονται σε σχετικό λογισμικό και η μελέτη του ηχογράμματος των μετρήσεων βοηθάει στο διαχωρισμό των περιοχών στις οποίες ο βυθός καλύπτεται από υποβρύχια βλάστηση.

Η παράλληλη εναέρια φωτογράφηση της περιοχής μελέτης με drone μας δίνει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα οπτικά και χωρικά.