Υδρογραφικές αποτυπώσεις
banner image
Υδρογραφικές αποτυπώσεις
Mία υδρογραφική αποτύπωση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη συλλογή και την επεξεργασία  των  μετρήσεων ,οι  οποίες  είναι  απαραίτητες  για  τον οριζοντιογραφικό προσδιορισμό της θέσης και τον υπολογισμό του βάθους της θάλασσας.
 
Υδρογραφικές αποτυπώσεις πραγματοποιούνται στις παράκτιες ζώνες και αφορούν στη συντήρηση και βυθοκόρηση λιμανιών και μαρίνων, μελετών παράκτιας διάβρωσης καθώς και  αναπαράστασης  και  οριοθέτησης  της  ακτογραμμής. Μία δεύτερη κατηγορία υδρογραφικών αποτυπώσεων αφορά αυτές της ανοιχτής θάλασσας που εξυπηρετούν σκοπούς εντοπισμού και αξιοποίησης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων απόδοσης ναυτικών χαρτών και διαγραμμάτων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 
Εργασίες βυθομέτρησης για τη συλλογή των στοιχείων και των δεδομένων, που χρειάζονται προκειμένου να εξαχθούν πληροφορίες για το βυθό. Η πραγματοποίηση των μετρήσεων γίνεται με τη χρήση ψηφιακού βυθομέτρου ακριβείας που τοποθετείται σε βάρκα και συνδέεται με δέκτη GPS, καθώς και με χρήση εξοπλισμού κατάδυσης σε όσα σημεία χρειαστεί.
 
Σύνταξη Τοπογραφικού Υδρογραφικής Αποτύπωσης προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά οποιαδήποτε κατασκευή λιμενικών έργων. Σε ένα τέτοιου τύπου τοπογραφικό συνδυάζονται τα δεδομένα των βυθομετρήσεων με τα δεδομένα υψομετρίας και την αποτύπωση της παράκτιας περιοχής, καθώς και οι όποιοι περιορισμοί τίθενται από τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου.